Autònoms

emprendedores_2 Et gestionem els comptes de manera que et puguis dedicar l'activitat del teu negoci

Llegir més

Particulars

particulares Presentem els teus impostos i ens encarreguem de la burocràcia

Llegir més

Empreses

Unifiquem la gestió laboral, fiscal i comptable optimitzant recursos

Llegir més

Fundacions

fundaciones Gestionem els comptes de la teva fundació, com si fòssin nostres

Llegir més

Esmenes a la Llei de Pressupostos de 2016

Enmiendas a la Ley de Presupuestos de 2016

El Grup Parlamentari Popular ha presentat al tràmit parlamentari que s'està realitzant al Senat diverses modificacions a la Llei de Pressupostos 2016 amb l'objectiu d'introduir determinades millores fiscals i socials per a discapacitats. Entre elles podem destacar les següents: S'amplia el límit de facturació anual per al conjunt d'activitats dels empresaris individuals que tributin en mòduls de 150.000 1 250.000 euros igualant al límit establert per al règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca. S'amplien, així mateix, els límits de la facturació anual dirigida directament a empresaris o professionals per al conjunt d'activitats dels empresaris individuals que tributin en mòduls de 75.000 1 125.000 euros. Aquesta mesura ha estat molt […]

ACTUALIZACION DE VALORS CADASTRALS

ACTUALIZACION DE VALORES CATASTRALES

S'ha publicat al BOE del 28 de Setembre, l'Ordre HAP / 1952/2015 del MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016. Aquesta ordre té establerta com a entrada en vigor el dia 29 75 de setembre de 2015 i té efectes des del 01 de gener de 2016. L'apartat 2 de l'article 32 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, 3/2006 de 5 de març, disposa que les lleis de pressupostos generals […]

TRACTAMENT COMPTABLE DE LES EXISTÈNCIES EN LES EMPRESES IMMOBILIÀRIES

TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS EXISTENCIAS EN LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS

La Consulta nombre 9 del BOICAC 74/2008, referent a la classificació comptable d'un immoble destinat a l'arrendament per part d'una empresa que es dedica al lloguer de locals, apartaments de temporada i habitatges, analitza el tractament a donar a aquest tipus d'actius. Així l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes determina que del que estableix la Cinquena part del Pla General de Comptabilitat, aprovat pel RD 1514/2007 3/2006 de 16/11 (referent a les definicions i relacions comptables) i en l'apartat 5 de la norma sisena de Elaboració dels Comptes Anuals del mateix Pla, es dedueix que per qualificar un immoble com INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA, […]

TERMINIS DE RENÚNCIA A LA COBERTURA DE L'CESSAMENT D'ACTIVITAT PER AUTÒNOMS

PLAZOS DE RENUNCIA A LA COBERTURA DEL CESE DE ACTIVIDAD PARA AUTONOMOS

Els treballadors autònoms d'alta a 31 de desembre de 2014 que tinguessin concertada de forma obligatòria, en aquesta data, la cobertura per cessament d'activitat, a partir d'aquesta resolució, podran renunciar-hi fins al 30 de setembre de 2015, amb efectes 1 06 d' octubre de 2015. Les renúncies presentades a partir del 1 d'octubre de l'esmentat any, tindran efectes el 1 l' 1 de gener de 2016. Per als autònoms que hagin sol·licitat la renúncia anteriorment a aquesta resolució, aquesta tindrà efectes des del primer dia del mes següent a la data de la sol·licitud. Segons Resolució de 15 de setembre de 2015, publicada al B.O.E. el 19 […]

TREBALLADORES AUTONOMAS – Maternitat

TRABAJADORAS AUTONOMAS – PRESTACION POR MATERNIDAD

REQUISITOS PARA QUE LAS AUTONOMAS COBREN LA BAJA POR MATERNIDAD Las trabajadoras por cuenta propia tienen los mismos derechos que las asalariadas Requisitos para solicitar la baja por maternidad La autónoma debe tener cubierto un periodo mínimo de cotización, que varia segons l'edat de la treballadora. A les menors de 21 anys a la data del part no se'ls requereix un temps mínim cotitzat. Les dones entre 21 i 26 anys necessiten haver cotitzat almenys 90 dies en els set anys anteriors a la sol·licitud de baixa, o sis mesos al llarg de tota la seva vida laboral ia les majors de 26 requerirà la […]

AJUDES AJUNTAMENT BARCELONA

NOVES AJUDES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A LES EMPRESES QUE CONTRACTIN TREBALLADORS ATURATS Requisits: Disposar almenys d' 1 centre de treball a Barcelona Tenir menys de 250 treballadors Portar desenvolupant la seva activitat durant almenys 6 mesos Trobar-se al corrent de pagament de totes les obligacions amb l'Ajuntament de Barcelona, Hisenda i Seguretat Social Col·lectiu de treballadors (aturats empadronats a Barcelona des del 27/06/14) Més grans de 40 anys que estiguin inscrits com a desocupats durant almenys 1 any A temps parcial entre el 50 i 74% la jornada de 7.500 € (2.500 + 5.000) A temps parcial entre el 75 i 99% la jornada de 11.250 € (3.750 […]

COM LLIBERTAT DAVANT DE LA MESA ELECTORAL

En aquestes dates es comencen a rebre les primeres designacions per formar les meses electorals de cara a les eleccions autonòmiques catalanes previstes per al proper 27 de setembre de 2015, i moltes són les persones que per un o altre motiu no poden compondre les meses. Si ets una persona major d' 18 anys i menor de 70, ia més saps llegir i escriure, aquest post pot ser del teu interès. Rebuda la designació com a president o vocal de les meses electorals, disposem d'un termini de 7 dies per fer al·legacions i justificar davant la Junta Electoral els motius i excuses que impedeixin l'acceptació del càrrec. Sense […]

SUPRIMIDA l'obligació de legalitzar els llibres DE VISITES

El 23 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei 23/2015, 3/2006 de 22/07, Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social. L'article 21.6 determina que: “Els funcionaris actuants d'estendre diligència per escrit de cada actuació que realitzin en ocasió de les visites als centres de treball o de les comprovacions efectuades mitjançant compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques. Mitjançant una ordre del titular del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social es determinaran els fets i actes que hagin d'incorporar a les diligències, el seu format i la seva remissió als subjectes inspeccionats, tenint en compte que, en el possible, s'utilitzaran mitjans electrònics i que no es […]

L'IVA i les operacions intracomunitàries

El IVA y las operaciones intracomunitarias

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta establert sobre el consum de béns i serveis, gravant tres classes d'operacions: Lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades per empresaris i professionals en el desenvolupament de la seva activitat. Adquisicions i Lliuraments Intracomunitaries de Béns que, en general, també són realitzades per empresaris o professionals, encara que en ocasions poden ser realitzades per particulars (per exemple, adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous). Importacions de béns, qualsevol que sigui qui les realitzi, ja sigui empresari, professional o particular,. En aquest post analitzarem el funcionament de l'Impost quan es tracta d'Operacions Comercials realitzades entre persones o entitats residents en el territori espanyol […]

El Registre d'operadors intracomunitaris

El Registro de Operadores Intracomunitarios

Quan una empresa o professional realitzi operacions comercials amb estats membres de la Unió Europea, ja siguin compres o siguin vendes de béns o de serveis, s'ha de donar d'alta en el ROI (Registre d'operadors intracomunitaris) el que comporta la seva inclusió en el cens VIES (Sistema d'Intercanvi d'Informació sobre l'IVA). Aquest cens informa dels operadors comunitaris donats d'alta en el ROI i pot consultar-se directament a la seu electrònica de l'AEAT. Les empreses espanyoles no necessiten certificat d'usuari per consultar la validesa del NIF–IVA d'altres operadors intracomunitaris espanyols. Per consultar la validesa del NIF–IVA d'altres operadors intracomunitaris NO espanyols cal tenir instal·lat a […]